• Nhiều vấn đề trong chính sách phát triển nhà ở xã hội
Nhiều vấn đề trong chính sách phát triển nhà ở xã hội
Ngày cập nhật: 5/9/2016 » Chính Sách Đất Đai

Mới đây, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra nhiều vấn đề liên quan đến chính sách nhà ở xã hội đang được thực thi hiện nay như vấn đề về khả năng thanh toán, sự phù hợp giữa giá bán và thu nhập…

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kết quả kiểm toán năm 2015 về thực hiện chương trình nhà ở xã hội. Theo kết quả này, Tp.HCM chỉ đạt 22% và Đà Nẵng đạt 43%. Tỷ lệ này thấp hơn so với chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2011-2015 đã đề ra.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra các vấn đề chưa hợp lý như chính sách đưa ra chưa dựa trên thực tế nhu cầu người dân, các giai đoạn cụ thể, chỉ tiêu cụ thể, lộ trình hay nhiệm vụ cũng chưa rõ ràng…

Riêng Tp.HCM, quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội chưa bố trí được ngay trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt…

Đồng thời, nhược điểm trong công tác thẩm định xây dựng giá bán cũng bộc lộ rõ những khía cạnh chưa chặt chẽ, còn nhiều khoản mục chi phí cấu thành giá bán không phù hợp quy định, người mua nhà không được hưởng mức giá tốt nhất…

Theo kết quả kiểm toán, 3 dự án đã hoàn thành hoán đổi bằng quỹ đất do Nhà nước quản lý có tỷ lệ chi phí không quyết toán vào chi phí cấu thành giá bán cho nhà nước là khoảng twg 1-7,9%. Tại Đà Nẵng, giá bán tại 2 dự án được kiểm toán, nếu loại trừ sai sót do Kiểm toán Nhà nước phát hiện thì thì giá bán sẽ giảm được 10-17%.

Đồng thời, theo Kiểm toán Nhà nước, việc quản lý, giám sát để xác định rõ ràng mục đích sử dụng, thẩm tra đối tượng người dân được mua nhà ở xã hội chưa thực sự chặt chẽ để phát hiện xử lý kịp thời các sai phạm.

16,7% căn hộ tại Tp.HCM được kiểm tra không đúng đối tượng sử dụng, sai mục đích. Con số này tại Đà Nẵng lên đến 35,5%, theo công bố của Kiểm toán Nhà nước.

Các quy định về đối tượng mua, điều kiện mua, tiêu chí mua…chưa rõ ràng, sự tương thích giữa giá bán và thu nhập của người mua cũng chưa có… cũng là những bất cập về chính sách mà Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra. 

(Theo Infonet)