• Gỡ khó về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 9/5/2023 » Thị trường nhà đất

Đối với khó khăn, vướng mắc trong bố trí quỹ đất phát triển NƠXH tại các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của các dự án được phê duyệt, Bộ Xây dựng cũng đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định của pháp luật về NƠXH trong từng thời kỳ để xác định quỹ đất đúng quy định, cụ thể:

Theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2010) thì dự án nhà ở thương mại và khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên có trách nhiệm dành một phần diện tích đất nền đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để chính quyền địa phương phát triển NƠXH nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 20% diện tích đất ở của dự án...

Đến Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 (thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP) thì những địa phương có nhu cầu về NƠXH thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên có trách nhiệm dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự án này để xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra, theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 thì tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Mặt khác, tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 thì Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Mới nhất, theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ thì trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn phù hợp thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định nêu trên để đề xuất các phương án bố trí phù hợp trong dự án hoặc trong phân khu C4 hoặc khu vực lân cận trong thành phố Biên Hòa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tổ Công tác đánh giá, cơ bản các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản đang gặp tại địa phương phải có nguyên nhân chủ yếu từ việc tổ chức thực hiện pháp luật của địa phương.

Bộ Xây dựng hiện đang chủ động, tích cực, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua trong thời gian tới.

Nhadat24h.net- theo báo xây dựng.