Mặt bằng căn hộ khối A1 tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng căn hộ khối A1 tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng căn hộ khối A2 tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng căn hộ khối A2 tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng căn hộ khối A3 tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng căn hộ khối A3 tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng căn hộ tháp A từ tầng 25-33

Mặt bằng căn hộ tháp A từ tầng 25-33

Mặt bằng căn hộ The Gold View tháp A từ tầng 6

Mặt bằng căn hộ The Gold View tháp A từ tầng 6

Mặt bằng căn hộ The Gold View tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng căn hộ The Gold View tháp A từ tầng 7-24

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tổng thể

Tháp B

Tháp B

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này