System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Transaction (Process ID 114) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryHasMoreRows(Boolean& moreRows) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean& more) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.CompleteExecuteScalar(SqlDataReader ds, Boolean returnSqlValue) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar() at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(SqlConnection connection, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(String connectionString, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(String connectionString, CommandType commandType, String commandText) at XPRO.DataAccessXPRO.Nha.getNunRowsItem(Int32 id_tt, Int32 id_q, Int32 id_kv, Int32 id_ln, Int32 id_hn, String fromTD, String toDT, String dvDT, String fromG, Int32 dvGfrom, String toG, Int32 dvGto, String keyWord, Int32 ID_LT, Int32 NguonTin, Int32 SearchID) at XPRO.Ver2014.ListTimKiem.KetQuaTimKiem.Page_Load(Object sender, EventArgs e) ClientConnectionId:e3dd09b3-3dac-46e4-8897-780976273c10 Error Number:1205,State:52,Class:13 Bán mặt bằng, kho, nhà xưởng TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên - T5/2021

Bán mặt bằng, kho, nhà xưởng TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Quận/Huyện: Thành Phố Sông Công. Tỉnh/Tp: Thái Nguyên.

Bán mặt bằng, kho, nhà xưởng tại TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

  • Bán
  • Mua
  • Cho Thuê
  • Cần thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click

Đã xem, đã tìm kiếm

DMCA.com Protection Status