• Điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Ngày cập nhật: 14/11/2022 » Kinh nghiệm bán nhà đất

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định về đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Liên quan đến đề nghị cho ý kiến về việc bán các ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước có diện tích nhỏ hẹp, không đủ điều cấp phép xây dựng cho các hộ liền kề theo hình thức chỉ định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng mới đây đã có ý kiến về việc này.

Bộ Xây dựng cho biết, tại Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định về đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà đất cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Trong đó không có phân biệt quy mô, diện tích của các nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và không có quy định về hình thức bán chỉ định cho hộ liền kề như nêu tại Văn bản số 4885/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Bộ Xây dựng, đối với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bán các căn hộ sở hữu nhà nước có diện tích nhỏ hẹp, không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng cho các hộ liền kề theo hình thức chỉ định, Bộ sẽ nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

Nhadat24h.net- theo báo xây dựng.