• Định hướng đổi mới về đất đai
Định hướng đổi mới về đất đai
04/08/22 \ Thị trường nhà đất

Thực tiễn tại nước ta, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đều được xây dựng trên cơ sở định hướng chính trị của Đảng. Vừa qua, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về đất đai tạo đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy và có ý nghĩa rất quan trọng.

  • Cần thiết phải được rà soát nguồn lực đất đai
Cần thiết phải được rà soát nguồn lực đất đai
04/08/22 \ Thị trường nhà đất

Trước sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội kèm theo sự gia tăng nhu cầu sử dụng đất, trong điều kiện quỹ đất có hạn, đất đai ngày càng khan hiếm và có giá trị, đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường quản lý chặt chẽ để sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao.